บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา ต้องทำงานร่วมกับศัลยแพทย์ทุกสาขาที่ผ่าตัดผู้ป่วย เช่น สูติแพทย์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ จักษุแพทย์ เป็นต้น วิสัญญีแพทย์มีหน้าที่หลักคือ ให้การระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์ต้องเข้าใจว่าแต่ละโรคทำให้เกิดความผิดปกติอะไรบ้าง ต้องผ่าตัดทำอะไร ใช้เวลานานเพียงใด จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลักการผ่าตัด ซึ่งวิสัญญีแพทย์จะช่วยให้ความปลอดภัย และทำให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด

วิสัญญีแพทย์ยังดูแลผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัดอีกกด้วย เช่น ดูแลผู้ป่วยหนักที่อยู่ในขั้นวิกฤตในหออภิบาล อยู่ในทีมช่วยกู้ชีวิตให้ฟื้นคืนชีพ ให้การระงับความเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้ป่วยมะเร็ง ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้เครื่องช่วยหายใจ การเปิดทางเดินหายใจและการตรวจต่างๆ เป็นต้น

นอกจากต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอและทันสมัยแล้ว วิสัญญีแพทย์ต้องมีการตัดสินใจที่ฉับไว เนื่องจากภาวะผิดปกติที่เกิดกับผู้ป่วยต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เช่น ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น ภาวะช็อค เป็นต้น ต้องสามารถสื่อความหมายให้ผู้ป่วยเข้าใจ ร่วมมือ และหายจากความกังวลอีกด้วย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วิสัญญีวิทยา

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม