บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไปเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโดยรวม ทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของผู้ป่วย ตรวจและคัดกรองโรคเบื้องต้นในระยะแรก มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ รู้จักการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนยากแก่การรักษาไปยังแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการป่วยที่รุนแรง

การให้บริการ

  • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป

  • ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ก่อนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทาง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม