บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

สูติ-นรีเวชกรรม

สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลและการรักษาระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง การให้คำปรึกษาแนะนำก่อนสมรสและก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ การป้องกันการแท้งบุตร การคลอดบุตร จนกระทั่งติดตามหลังคลอด รวมถึงการตรวจสุขภาพสตรี และสตรีวัยหมดประจำเดือน

การให้บริการ

 • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพก่อนสมรส ก่อนตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
 • ให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอดและอาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ตลอดจนการดูแลหลังคลอด
 • ให้บริการฝากครรภ์
 • ให้บริการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอดที่ได้มาตรฐาน โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยดูแลมารดาและบุตร (โดยมีโปรแกรมคลอดคุณภาพ)
 • ตรวจวินิจฉัยเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี เช่น
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus และบริการฉีด วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV - ตรวจภาวะผิดปกติของประจำเดือน เช่น ปวดประจำเดือน ประจำเดือนไม่มา ประจำเดือนมามาก ฯลฯ
 • ตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช เช่น ตกขาว หูด เริม ที่อวัยวะเพศ ฯลฯ
 • ตรวจรักษาและให้คำปรึกษาผู้มีบุตรยาก
 • บริการให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดโดยวิธีต่าง ๆ เช่น รับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วง ยาฝังคุมกำเนิดและทำหมัน
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • ผ่าตัดโรคภายในสตรี เช่น ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรังไข่ , ผ่าตัดฝีบริเวณอวัยวะเพศ ฯลฯ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สูติ-นรีเวชกรรม

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม